#เลิกกิจการ

เลิกกิจการ

เลิกบริษัท / ชำระบัญชี
01
ประชุมผู้ถือหุ้นเลิกบริษัท
02
จดทะเบียนเลิก
03
ออกจดหมายแจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบว่า
บริษัทได้เลิกกิจการแล้ว
04
ตรวจสอบบัญชี ณ วันเลิกกิจการ
05
แจ้งกรมสรรพากร
06
ดำเนินการชำระหนิ้สิน
คืนทุนแก่ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
07
ประชุมอนุมัติการชำระบัญชี
08
จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
"ยากกว่าตั้งบริษัทใหม่อย่างไร?"
ไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง ต้องมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น

นายทะเบียน DBD
ผู้ทำบัญชี
ผู้สอบบัญชี
เจ้าหนี้การค้า (ถ้ามี)
เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

อาจมีการตรวจสอบภาษี
เมื่อเลิกบริษัท จะมีการตรวจสอบการเสียภาษีของบริษัทย้อนหลัง
#เลิกกิจการ